Regulamin serwisu Świat Kwiatów

Definicje:


Sklep internetowy Świat Kwiatów, dostępny pod adresem www.sklep.swiatkwiatow.pl, prowadzony jest przez Świat Kwiatów z siedzibą w Warszawie, ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa, NIP 537-220-80-01. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrót materiałem siewnym pod numerem 14/65/18535

Portal – każdy serwis, zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, będący własnością Świat Kwiatów, w zależności od rodzaju portalu o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi, umożliwiającymi Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej, zwany „Portalem” w dalszej części Regulaminu. Za pośrednictwem Portalu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Portalu.


Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Użytkowników zasad, przy czym z uwagi na unikalny charakter każdego danego jednostkowego Portalu będącego własnością Świata Kwiatów, mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Użytkowników, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.


Użytkownik – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, która przesłała do Świat Kwiatów wypełniony formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Portalu do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dany Portal. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem Portalu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z Portalu, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez Świat Kwiatów. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt 2.5 niniejszego Regulaminu.


Moderator – osoba oceniająca komentarze, oraz inne treści wprowadzane na stronie WWW, kanale IRC, liście dyskusyjnej, serwisie społecznościowym lub na forum, zazwyczaj posiadająca dostęp do narzędzi technicznych, zarządzania treścią oraz kontami uczestników na poziomie wyższym niż zwykli uczestnicy (jak np. edytowanie lub trwałe usuwanie komentarzy/postów, blokowanie kont). Celem moderacji jest zapobieganie trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy, zapewnieniu, że wpisy nie będą powodować kłótni i rozstrzyganie sporów między użytkownikami,dbałość o przestrzeganie praw autorskich. Moderatorzy dbają o przestrzeganie zasad netykiety, a czasami również o czystość języka polskiego używanego w dyskusji poprzez zwracanie uwagi lub poprawianie błędów ortograficznych. Moderowanie może być wykonywane w trybie prewencyjnym – publikacja treści zależy wtedy od moderatora.


Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Portalu.


Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany na stronach danego Portalu.


Blogi – własne, autorskie strony Użytkownika w Portalu, zawierające wypowiedzi oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika.

Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Portalem


Relacja – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika, w szczególności tekst i zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie.

Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Portalu przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

Regulamin korzystania z Portalu www.swiatkwiatow.pl
Definicje:
I. PRAWA I OBOWIĄZKI
Użytkownik:
1.1. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania www.swiatkwiatow.pl. wypełnionego formularza rejestracji*. Każde zalogowanie się na stronę Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
1.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
1.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
II. Zamieszczanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy:
2.1 Warunkiem zamieszczenia galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy w danym Portalu jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy przez www.swiatkwiatow.pl. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:
a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany we wszystkich formularzach do podawania prawdziwych danych określających jego osobę i zamieszczane blogi, zdjęcia, wypowiedzi, komentarze);
b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie www.swiatkwiatow.pl oraz zamieszczania galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
a) Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Portalu, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
b) Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
c) Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.
2.4. Prawa autorskie:
Niedozwolone jest używanie zdjęć nie swojego wykonania bez zgody lub pozwolenia autora. Obowiązują prawa autorskie.
2.5. Zastrzeżenia dodatkowe:
a) Każdy dany Portal będący własnością firmy Świat Kwiatów może określić warunki techniczne zamieszczania Materiałów, w szczególności liczbę zdjęć, format itp.
b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w blogach i na forum, zdjęć, komentarzy, które:
• zawierają dane osobowe i teleadresowe,
• są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
• zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Portalem lub konkretnym działem Portalu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
• stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
• naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
• nie są tematycznie związane z danym Portalem,
• uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.
c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.
2.6 Odpowiedzialność Użytkownika:
a) W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Świat Kwiatów z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Portalu Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę firmy Świat Kwiatów. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce firmy Świat Kwiatów. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie firmy Świat Kwiatów. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko firmie Świat Kwiatów. Zobowiązuje się także zwolnić firmy Świat Kwiatów. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie firma Świat Kwiatów. poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
b) Administrator i Moderatorzy galerii mają prawo do:
- modyfikacji lub kasowania komentarzy o treści niezgodnej z Regulaminem lub mogących sprzyjać sytuacjom konfliktowym, napięciom, sporom, zadrażnieniom pomiędzy użytkownikami galerii:
-kasowania zdjęć niezgodnych z regulaminem galerii
- upomnienia użytkownika galerii za pomocą poczty e-mail lub pw, który: złamał regulamin, nie przestrzega netykiety, zasad kultury osobistej w komentarzach w stosunku do innych użytkowników lub praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
- użytkownikom galerii łamiącym regulamin lub w inny sposób zachowującym się nieetycznie Administratorzy mogą zablokować konto na czas określony lub na stałe;
- niedopuszczenia do kolejnej rejestracji osoby, która wcześniej została z niej usunięta w wyniku niestosowania się do regulaminu galerii.
- usuwania z galerii ogłoszeń o treści reklamowej i handlowej.
c) Administrator oraz Moderatorzy są upoważnieni do przyznawania użytkownikom ostrzeżeń. Ostrzeżenia będą przyznawane czasowo za nieregulaminowe zachowanie, oraz nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych zasad.
d) Użytkownikowi nie wolno upubliczniać w Portalu Świat Kwiatów treści i materiałów pochodzących z zasobów internetowych za wyjątkiem podpunktów 2.3 a) i 2.3 b)
III. Firma Świat Kwiatów.
3.1 Firma Świat Kwiatów. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Portalu i dodanych przez nich linków). Firma Świat Kwiatów. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:
a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
b) Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników lub Firme Świat Kwiatów., np. generujących zapytania do serwerów firmy Świat Kwiatów.,
c) gdy temat blogów, galerii, wypowiedzi na forum i komentarzy jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
3.2 Firma Świat Kwiatów. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.
3.3 Firma Świat Kwiatów. bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:
a) publicznego udostępniania blogów, galerii, ogłoszeń, wypowiedzi na forum i komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
b) rozpowszechniania przesłanych blogów, wypowiedzi na forum, galerii w innych Portalach Firmy Świat Kwiatów. – z podaniem nicku autora;
c) zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;
d) umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);
e) zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika;
h) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Portalu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem;
i) wysyłania blogów (ich części), zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego Portalu;
j) publikowania wybranych wypowiedzi Uczestników Forum na łamach stron Firmy Świat Kwiatów. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego Portalu. Firma Świat Kwiatów. zastrzega sobie prawo do podawania na stronie FORUM numeru IP Użytkownika.
3.4. Firma Świat Kwiatów. zastrzega, że stosowany w Portalu
- układ i kompozycja stron,
- nawigacja
- elementy graficzne
- interaktywne aplikacje
- zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo
nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Firmy Świat Kwiatów. i są prawnie chronione.
3.5. Firma Świat Kwiatów. ma obowiązek:
- usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika).
IV. Dane osobowe, poufność
4.1. Firma Świat Kwiatów. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Portalu konieczne jest podanie do wiadomości firmy Świat Kwiatów danych osobowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.
4.2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Świat Kwiatów. swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa Firmy Świat Kwiatów. obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych. Użytkownik wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Świat Kwiatów. w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez Firme Świat Kwiatów. – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.3. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Portalu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
4.4. Zapisanie się do newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Świat Kwiatów z siedzibą w Warszawie, ul. Sulejkowska 56/58/215, 04-157 Warszawa - administratora danych osobowych, w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do danych osobowych oraz ich poprawiania. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie od Świat Kwiatów z siedzibą w Warszawie na moje konto e-mail informacji handlowych o produktach, usługach i przedsięwzięciach dotyczących Świat Kwiatów i jej kontrahentów .
V. Postanowienia końcowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu www.swiatkwiatow.pl prosimy kierować przez zakładkę kontakt portalu lub zgłaszać listownie na adres: Świat Kwiatów., 03-839 Warszawa, ul. Grochowska 316/320 lok. 210 z dopiskiem „swiatkwiatow.pl”.
5.3. Firma Świat Kwiatów. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie – za dwutygodniowym uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.
5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.swiatkwiatow.pl.
* w przypadku osoby niepełnoletniej - za korzystanie z Portalu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do firmy Świat Kwiatów. formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Portali firmy Świat Kwiatów. (formularz znajduje się pod tekstem Regulaminu).
Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.
.....................................................................
(miejscowość i data)
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Portali Firmy Świat Kwiatów.
Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): ..............................................................
Adres zameldowania: ....................................................................................................
Adres korespondencyjny: ..............................................................................................
PESEL: ..........................................................................................................................
Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę ………………………………........ (imię i nazwisko dziecka)
profilu użytkownika w Portalu ........................................................................................ (adres www portalu)
.................................................................................. (podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:
- listownie: 03-839 Warszawa, ul. Grochowska 316/320 lok. 210,
- faksem: 0-22 4906482,
- lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną do redakcji Portalu.